پلی کلینیک ها/ درمانگاه ها

پلی کلینیک ها / درمانگاه های بیمارستان چمران شامل موارد ذیل می باشند:

۱- درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی واقع دربیمارستان چمران

۲- درمانگاه تخصصی ولی امر(عج)

۳- درمانگاه تخصصی شهید سهرابی

۴- درمانگاه تخصصی عبدالحسین ساوه