ترمیم

بخش ترمیم

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

۱.       ترمیم دندانها با مواد همرنگ دندان و آمالگام در وسعت و سطوح مختلف

۲.       ترمیم دندانهای به شدت تخریب شده و در نتیجه حفظ نسج باقی مانده وسالم دندان تا حد ممکن

۳.       نگهداری دندانهایی که  به هر دلیل ماندگاری آن ها از سایر بخشهای درمانی کلینیک درخواست شده باشد

۴.       انجام درمان های تخصصی زیبایی از جمله بستن فاصله diastema ، ونیر کامپوزیت

۵.       سفید کردن دندانها (bleaching):

·         دندانهای زنده به صورت درمان در منزل (home) یا به صورت چند جلسه ای در درمانگاه (office)

·         دندانهای غیر زنده

۶.       ثابت نمودن دندانها و ...

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

تعداد پرسنل شاغل در این بخش  در حال حاضر حدود ۴۶ نفر دندانپزشک و حدود ۱۱ نفر دستیار می باشد.

(شامل ۳۵ دندانپزشک عمومی و ۳ دندانپزشک متخصص ترمیم) با ۱۰یونیت فعال و ۱ یونیت معاینه