اندودانتیکس

بخش اندو

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

کلیه خدمات تخصصی اندو شامل درمان ریشه، درمان مجدد ریشه، درمان دندانهای نا بالغ (آپکسوژنز آپکسیفیکا سیون) به بیماران ارائه می گردد. کلیه خدمات ارائه شده به صورت ماهیانه و در یک سیستم  Ranking پایش می شود که تاثیر بسزایی در حفظ و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده دارد.

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در حال حاضر ۲ نفر متخصص اندو، ۲۰ نفر دندانپزشک عمومی و ۵ دستیار با ۶ یونیت در بخش اندو مشغول به کارند