بیماریهای دهان و دندان

بخش بیماریهای دهان و تشخیص

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

طرح درمان اولیه -  مشاوره های پزشکی درمان بیمارهای دهان تکمیل فرمهای ارجاع شده از مراکز قانونی و بیمارستان مشاوره های دندانپزشکی برای بیماران پزشکی کاندید عمل جراحی انجام تست حیات پالپ دندان اصلاح و تکمیل طرح درمان در مراجعات مکرر

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در حال حاضر ۳ دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و ۴ دستیار و با ۱ یونیت در این بخش حضور دارند.