CSSD

بخش CSSD :

از سال ۱۳۸۶ جهت رعایت اصل کنترل عفونت برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دندانپزشکی شهید چمران تعداد مجموع ابزار به نحوی در نظر گرفته شده است که پس از درمان ، تعویض همه وسایل برای هر بیمار امکانپذیر بوده و مجموعه ابزار و ابزار چرخشی دو شیفت صبح و عصر مجزا باشد.لذا همکاران CSSD فرصت کافی جهت شستشو و بسته بندی و استریل نمودن وسایل را دارند .طبیعی ست این تعداد اقلام نیاز به کنترل و نگهداری دارد که امور مربوط بهCSSD در هر شیفت ، توسط دو نفر از همکاران بخش و سرویس و نگهداری آنها توسط واحد مهندسی پزشکی ، با دقت و حساسیت خاصی  انجام می شود .جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاههای اتوکلاو و استریل بودن مجموع ابزار که از دستگاه خارج می شود ، توسط نشانگر های بیولوژیک و اندیکاتورهای شیمیائی به صورت هفتگی ، روزانه و پس از هر سیکل کاری کنترل انجام می شود .

جهت رعایت استاندردهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در ساخت بخش ایجاد شد و فضای این بخش به سه قسمت آلوده و پکینگ و استریل تقسیم شد