آموزشکده بهداشت و جرمگیری

آموزشکده بهداشت

۱- سابقه فعالیت بخش و نحوه و میزان گسترش:

از سال ۱۳۹۲ با دو دستگاه پیزون شروع نمود لذا سه یونیت فعال جهت پذیرش بیمار دارد  

 

۲- خدمات ارائه شده به بیماران:

۱-     جرمگیری

۲-     آموزش بهداشت دهان به صورت چهره به چهره با ماکت و لوح فشرده

 

۳- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

در حال حاضر از همکاری ۶ نفر بهداشت کار جهت درمان استفاده می شود .