اورژانس های دندانی

بخش اورژانس

۱- خدمات ارائه شده به بیماران:

پالیوتومی کشیدن پانسمان جرم گیری برطرف کردن تیزی دندان برطرف کردن بلندی ترمیم برداشتن پوسیدگی جهت تشخیص تخصصی درمان درای ساکت

 

۲- تعداد پرسنل شاغل (اعم از دندانپزشک و دستیار):

تعداد دندانپزشکان شاغل در این بخش ۱۲ نفر و  تعداد دستیاران ۶ نفر با ۳ یونیت فعال  است .