رادیولوژی

بخش رادیولوژی

ارائه خدمات به صورت تمام دیجیتال با دستگاه های پیشرفته رادیولوژی فک و صورت

-   پری اپیکال

-   بایت وینگ ( Bite wing )

-   پانورکس ( پانورامیک )

-   اکلوزال بالا و پایین

-   لترال سفالوگرافی

-   PAسفالوگرافی

-   TMJ دهان باز و بسته

-   PNS( واترز )

-   Reverse Town

-   S.M.V ( هیرتز )

-   F.M ( Full Mouth )