اعصاب و روان

برنامه درمانگاه تخصصی اعصاب و روان 

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ قائد شرفی

خ محمدی

 

قشونی زاده

ثابتی

حمزه زارعی

 

خ محمدی

زارعی

 

قشونی زاده

ثابتی

 

خ صدر

خ قائد شرفی

 

 خ اردشیرزاده

خ محمدی

 

عصر

 

 خ اردشیر زاده

خ محمدی

 

حمزه زارعی

خ صدر

 

خ محمدی

ثابتی

 

خ اردشیرزاده

خ صدر

 

حمزه زارعی

 

 ___