پوست و مو

برنامه درمانگاه تخصصی پوست و مو

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

بابایی

عابدیان

 

عابدیان

بابابی

 

بابایی

عابدیان

 

بابایی

 

خ سامی

 

خ سامی

 

عصر

 

ایزدی

 

__

 

__

 

ایزدی

 

__

 

 

__