جراحی اعصاب

برنامه درمانگاه تخصصی جراحی اعصاب

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

طاهرزاده

خ ایزدی 

 

اکبر

آذرهمایون

 

 

اصغری

 

اصغری

 

طاهرزاده

 

کیهانی

ملایی روحانی

 

 

عصر

 

حاجی عباسی

 

منصوری نسب

 

خسروداد

 

دادپور

خسروداد

 

خسروداد

ملایی روحانی

 

__