قلب وعروق

برنامه درمانگاه تخصصی قلب و عروق

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

طباطبایی

محمودی

خ سلیمانی

 

پناهی

ضامنی

خ شریفی

 

فخرالدینی

رجبی

کریمی

 

سماواتی

خ نیک نفس

خ شکوهی

 

خ مهدی زاده

کریمی

 

محمودی

فخرالدینی

فاتحی

 

عصر

 

دامن پاک

فاتحی

 

ضامنی

کرمی

 

خ سلیمانی

خ شکوهی

 

ضامنی

فاتحی

 

سماواتی

اصغرزاده

 

__