جراحی عمومی

برنامه درمانگاه تخصصی جراحی عمومی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

نژاد سنگسری

تولیت

 

 مهرزاد

خ هاشم

 

نژاد سنگسری

کسائی

مرزبان راد

 

فقیه

بهجو

 

 

امین مقدسی

فریدی

کسائی

 

 صابر

خ هاشم

 

 

عصر

 

پورسالاری

 

مهرزاد

میرفخرایی

تولیت

 

نژاد سنگسری

کسایی

میرفخرایی

 

امین مقدسی

 

عسگری

 

__