کلینیک سینه

برنامه درمانگاه تخصصی  کلینیک سینه

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

هدایتی

صیاد

 

 

 

 

 

خ هاشم

 

عصر

 

     

 

خ هاشم