چشم

برنامه درمانگاه تخصصی چشم

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خلیلی

حقی-سلاح ورزی

شکرالهی

 

خ کمالی/نیلی

یخشی/اسکندری

حسن پور/احمدزاده

 

خلیلی

یخشی/احمدزاده

حسن پور

 

زارع مقدم

نیلی

حسن پور

اسکندری

 

خلیلی

وادی پور

حسن پور

 

سپهری

شکرالهی -حقی

اسکندری

 

 

عصر

 

شکرالهی

 

خسروی فرد

جمشیدی

 

سلاح ورزی

خسروی فرد

 

 

جمشیدی

 

شکرالهی

 

__