مامایی

برنامه درمانگاه تخصصی مامایی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

تقی پور

 

اشتری

 

 

 

شهاب الدینی

 

موحدی

 

ایلخان

طبسی

 

عصر