زنان

برنامه درمانگاه تخصصی زنان

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 موحدی

 

شهاب الدینی

 

تقی پور

 

 

 

فرزانه

 

لک

علی محمدی

 

عصر

 

اشتری

فرزانه

 

گوگل

اسلامی

 

محمدی

شهامی

 

شیخی

ذرات

 

لاهوتی

بختیاریان

 

__