طب فیزیکی

برنامه درمانگاه تخصصی طب فیزیکی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

صلاحی

 

هاشمی

 

روشن پژوه

 

هاشمی

 

روشن پژوه

 

حلی ساز

 

عصر

 

صلاحی

 

مژگانی

 

هاشمی

 

هاشمی

 

مژگانی

 

__