گوش و حلق و بینی

برنامه درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

الماسی

گلشن

 

رحیمی پور

شهیدی

 

گلشن

کاظمی

 

الماسی

خ مهدوی پارسا

 

امامی

شهیدی

 

خ مهدوی پارسا

امامی

 

عصر

 

خ مهدوی پارسا

 

امامی

 

خرمی روز

پازوکی

 

کاظمی

 

کاظمی

خ مهدوی پارسا

 

__