جراحی اطفال

برنامه درمانگاه تخصصی جراحی اطفال

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

         

 

عصر

 

     

 

عسگری