جراحی لاپاراسکوپی

برنامه درمانگاه تخصصی -جراحی لاپاراسکوپی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

تولیت

 

 

 

 

فقیه

 

فریدی

 

 

عصر

 

 

تولیت

 

 

 

امین مقدسی