عفونی و تب

برنامه درمانگاه تخصصی درمانگاه عفونی و تب

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ خضرائیان

 

خ امینیان

خ خضرائیان

 

خ امینیان

 

خ اعتمادی 

خ خضرائیان

 

خ امینیان 

 

خ امینیان

خ خضرائیان

 

عصر

 

   

 

خ خضرائیان

 

خ خضرائیان