نرولوژی

برنامه درمانگاه تخصصی نرولوژی-داخلی مغز و اعصاب

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

حلالی

 

موسوی

 

موسوی

 

موسوی

خ نیک بین

 

 

جلالی

خ نیک بین

 

جلالی

خ نیک بین

 

عصر

 

خ فدائی

خ نیک بین

 

موسوی 

انوری

 

موسوی

 

خ فدایی

خ نیک بین

 

موسوی

 

__