پزشک خانواده

برنامه درمانگاه تخصصی پزشک خانواده

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ خادمی

 

فرحدل

 

مهدوی معین

 

سان احمدی

 

رحیمی نژاد

 

فتح آبادی

 

عصر

 

خ خادمی

 

خ مهری

 

خ مهری

 

سان احمدی

 

فرح کرد محله

 

__