ریه

برنامه درمانگاه فوق تخصصی ریه

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

   

 

 

 

معزی

 

عصر

 

کریمی

 

 

کریمی

 

 

کریمی