روماتولوژی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

خ فروتن

 

 

 

خ فروتن

 

خ فروتن

 

خ فروتن

 

 

عصر