گوارش

برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

رضا دوست

 

 

 

بابایی

 

 

 

رضا دوست

 

 

عصر

 

صادقی

 

بابایی

خ شریفیان

 

 

خ شریفیان