بیمه های طرف قرارداد

 

لیست  بیمه های طرف قرارداد    
ردیف نوع بیمه بخش ویژه سوختگی قرارداد  سرپایی قرارداد بستری
۱1 بیمه سینا قرارداد ندارد ___ دارد
۲2 بیمه رازی قرارداد ندارد ___ دارد
۳3 بیمه آرمان قرارداد ندارد ___ دارد
۴4 بیمه پارسیان قرارداد ندارد ___ دارد
۵5 بیمه میهن قرارداد ندارد ___ دارد
۶6 بیمه آتیه سازان حافظ قرارداد ندارد ___ دارد
۷7 بیمه ایران قرارداد ندارد ___ دارد
۸8 بیمه دانا قرارداد ندارد ___ دارد
۹9 بیمه کوثر قرارداد ندارد ___ دارد
۱۰0 بیمه آسیا قرارداد ندارد ___ دارد
۱۱1 بیمه معلم قرارداد ندارد ___ دارد
۱۲2 بیمه ما - ملت ایران قرارداد ندارد ___ دارد
۱۳3 بیمه البرز قرارداد ندارد ___ دارد
۱۴4 بیمه پاسارگاد قرارداد ندارد ___ دارد
۱۵5 بیمه کمک رسان sos قرارداد ندارد ___ دارد
۱۶6 بیمه سامان قرارداد ندارد ___ دارد
۱۷7 بیمه ملت قرارداد دارد ___ دارد
۱۸8 بیمه صدا و سیما قرارداد ندارد ___ دارد
۱۹9 صندوق بازنشستگان صنعت نفت قرارداد ندارد ___ دارد
۲۰0 بیمه بانک سپه قرارداد دارد دارد دارد
۲۱1 بیمه بانک تجارت قرارداد دارد دارد دارد
۲۲2 بیمه بانک ملت قرارداد دارد دارد دارد
۲۳3 بیمه بانک صادرات قرارداد دارد دارد دارد
۲۴4 بیمه بانک کشاورزی قرارداد دارد دارد دارد
۲۵5 بیمه بنیاد پانزده خرداد قرارداد دارد دارد دارد
۲۶6 بیمه مستقل پنها قرارداد ندارد دارد دارد
۲۷7 بیمه مستقل صها قرارداد ندارد دارد دارد
۲۸8 بیمه کارآفرین قرارداد ندارد ___ دارد
۲۹9 بیمه نوین قرارداد ندارد ___ دارد
۳۰0 بانک مرکزی قرارداد دارد دارد دارد
۳۱1 بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرارداد دارد دارد دارد