بیمه های طرف قرارداد

 

لیست  بیمه های طرف قرارداد    
ردیف نوع بیمه بخش ویژه سوختگی قرارداد  سرپایی قرارداد بستری
۱ بیمه سینا قرارداد ندارد ___ دارد
۲ بیمه رازی قرارداد ندارد ___ دارد
۳ بیمه آرمان قرارداد ندارد ___ دارد
۴ بیمه پارسیان قرارداد ندارد ___ دارد
۵ بیمه میهن قرارداد ندارد ___ دارد
۶ بیمه آتیه سازان حافظ قرارداد ندارد ___ دارد
۷ بیمه ایران قرارداد ندارد ___ دارد
۸ بیمه دانا قرارداد ندارد ___ دارد
۹ بیمه کوثر قرارداد ندارد ___ دارد
۱۰ بیمه آسیا قرارداد ندارد ___ دارد
۱۱ بیمه معلم قرارداد ندارد ___ دارد
۱۲ بیمه ما - ملت ایران قرارداد ندارد ___ دارد
۱۳ بیمه البرز قرارداد ندارد ___ دارد
۱۴ بیمه پاسارگاد قرارداد ندارد ___ دارد
۱۵ بیمه کمک رسان sos قرارداد ندارد ___ دارد
۱۶ بیمه سامان قرارداد ندارد ___ دارد
۱۷ بیمه ملت قرارداد دارد ___ دارد
۱۸ بیمه صدا و سیما قرارداد ندارد ___ دارد
۱۹ صندوق بازنشستگان صنعت نفت قرارداد ندارد ___ دارد
۲۰ بیمه بانک سپه قرارداد دارد دارد دارد
۲۱ بیمه بانک تجارت قرارداد دارد دارد دارد
۲۲ بیمه بانک ملت قرارداد دارد دارد دارد
۲۳ بیمه بانک صادرات قرارداد دارد دارد دارد
۲۴ بیمه بانک کشاورزی قرارداد دارد دارد دارد
۲۵ بیمه بنیاد پانزده خرداد قرارداد دارد دارد دارد
۲۶ بیمه مستقل پنها قرارداد ندارد دارد دارد
۲۷ بیمه مستقل صها قرارداد ندارد دارد دارد
۲۸ بیمه کارآفرین قرارداد ندارد ___ دارد
۲۹ بیمه نوین قرارداد ندارد ___ دارد
۳۰ بانک مرکزی قرارداد دارد دارد دارد
۳۱ بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرارداد دارد دارد دارد