معرفی بخش اورژانس

اورژانس

یکی از بخشهای کلیدی در ارایه خدمات تشخیصی درمانی حیاتی به بیماران اورژانسی می باشد. این بخش بطور شبانه روزی در رشته های تخصصی مختلف فعالیت دارد. 

بخش اورژانس بیمارستان چمران دارای ۴ واحد زیر می باشد.

۱- تریاژ(طبقه بندی بیماران با توجه به فعالیت آنان و تشخیص درجه اورژانسی بودن بیمار)

۲- واحد سرپایی

۳- مراجعات اورژانس

۴- بستری اورژانس

در بخش مراجعات اورژانس به صورت شبانه روزی متخصصین طب اورژانس - جراحی عمومی - داخلی ، اطفال ، زنان و بیهوشی مقیم می باشد و در صورت نیاز به سایر تخصص ها جهت بیماران اورژانسی از پزشکان متخصص و فوق تخصص آنکال نیز مشاوره بعمل می آید. 

در واحد مراجعات کلیه بیماران در کمتر از ۶ ساعت تعیین تکلیف می شوند.

بخش بستری اورژانس که شامل ۸ تخت فعال می باشد که در جنب واحد مراجعات قرار دارد. این بخش دارای یک تخت اطفال مجهز به چادر اکسیژن و یک تخت با امکانات مراقبت ویژه می باشد، کلیه تخت های این بخش به سیستم مانیتورینگ قلبی مرکزی مجهز می باشد.

 

واحد سرپایی

این واحد در جنب اورژانس واقع شده است و به صورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات سرپایی شامل ویزیت پزشک عمومی و متخصص، تزریقات ، سنداژ ، پانسمان و گچ گیری می باشد. 

در این واحد داروخانه شبانه روزی نیز فعال می باشد.