مراقبت های ویژه قلب -CCU

مراقبتهای ویژه قلب - CCU

  • این بخش دارای ۱۶ تخت مراقبت ویژه با مجهزترین تجهیزات احیای قلبی و ریوری برای مراقبت های بیماران قلبی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.