مراقبتهای ویژه سوختگی-BICU

مراقبتهای ویژه سوختگی -BICU

این بخش با اخذ مجوز های لازم با الگوبرداری از چند بخش در کشور آلمان و با آخرین استانداردهای جهانی از لحاظ طراحی فیزیکی و تجهیزات با تکنولوژی های روز دنیا طراحی، احداث و افتتاح گردیده است. این بخش شامل دو اتاق عمل ، یک بخش استرلیزاسیون اتاق دبریدمان، وان مخصوص شستشو و یک اتاق آزمایشگاه می باشد.

این مرکز در حال حاضر با ۹ تخت فعال آماده ارایه خدمات ویژه سوختگی می باشد.