مراقبتهای ویژه جراحی قلب باز - ICU-OH

مراقبتهای ویژه جراحی قلب باز -  ICU-OH

این بخش دارای ۶ تخت مراقبت ویژه با مجهزترین تجهیزات احیای قلبی و ریوی برای مراقبت از بیماران جراحی قلب باز بر اساس پروتکل های درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.