آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

این بخش دارای ۲ اتاق آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و بخش مراقبتهای بعد از آنژیو با تجهیزات بروز می باشد.