داخلی

بخش داخلی (مردان - زنان )

این بیمارستان دارای ۲ بخش داخلی مردان - زنان  می باشد. بیماران با مشکلات داخلی ، انکولوژی ، عفونی ، غدد ، گوارش و ... در این بخش بستری می شوند. شیمی درمانی با امکانات و تجهیزات مناسب برای بیماران در این بخش ها مهیا می باشد.