جراحی

جراحی

بخش های جراحی در این بیمارستان شامل جراحی مردان ، جراحی زنان ، زنان و زایمان و جراحی یکروزه (DAY CARE) می باشد. بطور معمول بیمارانی که مورد عمل جراحی قرار می گیرند در این بخشها بستری می شوند.