بلوک زایمان

بلوک زایمان، زنان و زایمان و نوزادان

در این بیمارستان ، اتاق زایمان دارای 

  • تریاژ مامایی
  • اتاق های زایمان (laber زایمان)
  • post partom (مراقبتهای مامایی پس از زایمان) 
  • مراجعات اورژانسی مامایی

می باشد .

از اواخر سال ۸۶ انجام زایمان طبیعی بدون درد به روش اپیدورال و اسپاینال (بی حسی نخاعی) در این مرکز آغاز گردیده است. زایمان کم درد و غیر دارویی نیز با استفاده از داروهای خاص و روش ها و تجهیزات مخصوص که موجب کاهش درد و تسریع در امر زایمان می گردد نیز در این مرکز انجام می گردد.