اطفال

اطفال

بخش اطفال بیمارستان دارای واحدهای 

  • بخش بستری 
  • اتاق تعویض خون 
  • اتاق CPR و مراقبتهای ویژه 

می باشد . این بخش دارای ۱۵ تخت و کات فعال جهت بستری نوزادان یک روزه تا اطفال ۱۲ ساله می باشد. این بخش دارای تجهیزات کافی موردنیاز برای ارائه مراقبت های درمانی کودکان با بیماری های داخلی و جراحی، یک اتاق ایوله برای بستری نمودن کودکان یا نوزادان با مشکلات عفونی ، اتاق استراحت مادرانی که همراه نوزادشان هستند و همچنین اتاق بازی کودکان می باشد.