اعصاب و روان

اعصاب و روان

این بخش دارای بخش های 

  • بستری اعصاب 
  • مشاوره روان شناسی 
  • اتاق ECT

جهت ارائخ خدمات درمانی به بیماران مرد دارای مشکلات روان شناختی می باشد.