پیوند کلیه و دیالیز

دیالیز

بخش همودیالیز با ظرفیت ۲۰ تخت فعال و یک تخت اورژانس و ایزوله ، خدمات همودیالیز سرپایی را تحت پوشش کلیه بیمه های درمانی کشور برای ماهانه بیش از ۱۷۰۰ مراجعه ارایه می نماید. در این بیمارستان خدمات دیالیز صفاقی نیز انجام می گیرد.

 

پیوند کلیه

بخش پیوند کلیه بیمارستان شهید چمران با ۲۷ تخت فعال یکی از اعضای فعال تیم پیوند اعضای ایران می باشد.

عمل پیوند در این بخش از طریق کاداور (جسد و بیماران مرگ مغزی) و هم از طریق اهداکننده زنده صورت می گیرد. تیم پیوند این بیمارستان از اساتید کشوری هستند.