قلب

قلب

این بیمارستان دارای ۲ بخش قلب(مردان- زنان ) می باشد. ظرفیت این ۲ بخش  ۵۰ تخت می باشد . در حال حاضر این بخش ها دارای ۲۵ اتاق مجزا جهت بستری بیماران می باشند که از این تعداد ۲ اتاق، مجهز به تجهیزات ویژه مراقبتی برای بیماران با وضعیت ویژه می باشند.