آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان چمران 

        این آزمایشگاه از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۳ ، برای ارائه خدمات تشخیصی پزشکی و پاتولوژی به   کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح در فضایی  به وسعت ۴۰۰ متر مربع آغاز بکار کرده است. 

 

این واحد دارای بخش های 

 • هماتولوژی
 • بیوشیمی
 • هورمون شناسی
 • میکروب شناسی
 • بانک خون 
 • میکروسکپی مایعات
 • پاتولوژی
 • سیتولوژی
 • فروزن سکشن 
 • ایمونوهیستوشیمی 
 • آزمایشگاه اورژانس

می باشدکه بیش از ۱۸۰ نوع تست آزمایشگاهی را با انجام کنترل های کیفی داخلی و خارجی در بالاترین سطح ارایه می نماید.