خدمات آزمایشگاه

برای دیدن فهرست آزمایشاتی که در آزمایشگاه بیمارستان شهید چمران انجام می شود روی فایل ذیل کلیک کنید :

 

 

فایل پیوست: