ساعات کاری آزمایشگاه

*  ساعات کاری در آزمایشگاه بیمارستان چمران بشرح ذیل می باشد:

 

 پذیرش :
 سرپایی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۱ صبح- پنجشنبه از ساعت ۷ الی ۱۰  
 اورژانس: شبانه روزی 
 
 جوابدهی :
سرپایی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۱ صبح - پنجشنبه از ساعت ۷ الی ۱
اورژانس: شبانه روزی