آموزش در آزمایشگاه

- آزمایشگاه با هماهنگی مدیریت آموزش بیمارستان ، هر ماهه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی- علمی ضمن خدمت می نماید. 

 

- شرایط آزمایش و توصیه های پیش از آزمایش بصورت ارائه پمفلت های آموزشی به مراجعه کنندگان اطلاع و آموزش داده می شود.

فایل پیوست: