تماس با ما در آزمایشگاه

 

آدرس:

تهران - میدان نوبنیاد- خیابان شهید لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان شهید دکتر چمران 

 

تلفن تماس: ۲۷۹۵۲۴۶۵