امکانات رفاهی بیمارستان

امکانات رفاهی بیمارستان

 

   

   

گل فروشی

  پارک بچه ها
     
آژانس  

آرایشگاه

 

 

بوفه