گفتار درمانی

برنامه درمانگاه فوق تخصصی گفتار درمانی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

سعادتی

 

سعادتی

 

یعقوبی

 

عصر

 

 

 

 

 

سعادتی