راه اندازی مجدد نوبت دهی اینترنتی در بیمارستان چمران از تاریخ ۹۵/۳/۱۵